Hebt u uw "droomhuis" gevonden en definitief beslist tot aankoop? Ja, dan wordt de volgende informatie van belang.
Vanaf besluit aankoop - tot de definitieve verwerving:

 

Voordat  u  aan het "prettige deel" komt, zijn er nog sommige bureaucratische hindernissen te nemen. Natuurlijk  begeleidt het team u bekwaam en kosteloos in dit deel van de afwikkeling.

 

1. Koop overeenkomst

Nadat u definitief hebt beslist tot de aankoop, wordt een voorlopig koopcontract  door beide partijen ondertekend. Deze overeenkomst bevestigt uw serieuze voornemen:

- definieert het betreffende onroerend

- voor een bepaalde prijs

- om binnen een bepaalde periode te verwerven

- om binnen een bepaalde periode een vooruitbetaling te doen.  

Deze punten worden individueel met u afgesproken.

 

Natuurlijk is deze overeenkomst ook bindend voor de verkoper: hij is verplicht het aangegeven onroerend goed voor een bepaalde prijs en binnen een bepaalde periode aan u te verkopen.

Nu is het object bindend voor u gereserveerd. Aangezien nu met de daadwerkelijke contractactiviteiten wordt begonnen en daarvoor de desbetreffende kosten (o.a. notaris, advocaat) worden gemaakt, willen wij u erop wijzen dat de uitgevoerde vooruitbetaling niet langer kan worden terugbetaald, als u meent het object (om welke redenen dan ook ) niet te kopen. Zijn er complicaties aan de kant van de verkoper of het onroerend goed, dan wordt de volledige vooruitbetaling onmiddellijk aan u terugbetaald.

 

2.  Contractvoorbereiding

Indien u in Griekenland bent, is het een voordeel als u zelf een en ander persoonlijk kan regelen (indien gewenst natuurlijk  met onze hulp). Als u (zoals de meesten) niet in Griekenland verblijft, geef dan iemand een volmacht (bijvoorbeeld een lokale advocaat van uw keus of uw makelaar) om u te vertegenwoordigen naar beste kunnen. Deze volmacht moet schriftelijk door een notaris worden vastgelegd.

Natuurlijk hebt u de mogelijkheid op elk moment de volmacht te herroepen. Dit kan u realiseren bij ieder notaris in Griekenland of bij ieder Grieks consulaat.

 

 

 

Bouw-, koopprocedure.

Deskundige begeleiding / Diverse objecten
PELOPONNESOS: MESSINIA / MANI

Tweede huis Peloponnesos

                                          Onbezorgd bouwen en kopen

Start.
Even Voorstellen.
Ervaring.
Nieuw vs Bestaand.
aanbod.
Bereikbaarheid.
Regio info.
FAQ.
Nieuwtjes en Links.
Contact.

3. Controleren van het onroerend goed.

Een onafhankelijke advocaat en een onafhankelijke notaris (of door u geselecteerd, eventueel o.b.v. ons advies) wordt nu toegewezen, om de inschrijvingen (o.a. aanspraak, eigendom enz.) bij het kadaster in te zien en te onderzoeken. De advocaat rapporteert schriftelijk over het resultaat van zijn onderzoeken.

Om de kosten en/of de duur van de contractvoorbereidingen zo laag mogelijk te houden beveel ik u aan om de volmacht (zoals ik ook gedaan heb) te geven aan uw makelaar/bouwondernemer. Hij is er bij gebaat om de transactie kwalitatief en snel te effectueren.

 

4.  Topografisch plan.
Het topografische plan, dat alle technische details bevat, moet eveneens worden voorgelegd. Bij nieuwbouw wordt het topografische plan door de architect gebruikt.

Het is altijd raadzaam om een actueel plan te hebben; ook als de verkoper meetgegevens toont als bewijs voor afmetingen en grootte. Zo kunnen de gegevens van de verkoper worden gecontroleerd. Een kopie hecht de advocaat aan zijn rapport.

Het topografische plan moet de volgende informatie bevatten:

- nauwkeurige maten van het kavel

- grondlagen tekening (gewoonlijk op een schaal 1:100. tot 1:500)

- ligging (gewoonlijk op een schaal1:5000)

- welke bouw is toegestaan (etages, m ²)

- bouwafstand tot aangrenzende kavel

- bouwafstand tot de zee (als dit de belastingsaangifte beïnvloedt)

- Naam aangrenzende eigenaars en hun instemming voor in het plan vermelden kavelgrenzen.

 

5.  De belastingdienst/de aankoopbelasting

Alle noodzakelijke documenten moeten door u, uw gevolmachtigde rechtstreeks aan de belastingdienst ter beschikking gesteld worden. Alvorens de grond te kunnen laten passeren moet de verwervingsbelasting worden voldaan.

We onderscheiden twee categorie?

Categorie 1: (verwerven van grond binnen een bestaand bebouwingsplan) . Dit leidt tot een eenvoudige en snelle afwikkeling omdat er vergeleken kan worden met burenkavels.

Categorie 2: (verwerven van grond buiten een bestaand bebouwingsplan). Een individueel bedrag wordt vastgesteld door de belastingdienst.

 

De belastingdienst stelt de aankoopprijs van onroerende goed vaak lager vast dan de daadwerkelijke verkoopprijs. Daardoor zijn de belastingen voor de koper zeer gering. Niettemin hebt u als koper  de  mogelijkheid bezwaar in te dienen. Daarvoor zijn steekhoudende argumenten noodzakelijk, zoals vergelijkbare grondstukken in de directe omgeving.

Men gaat dan over tot het maken van een nieuwe berekening.

De grondaankoopbelasting hangt mede af van:

- hoeveel kopers verwerven kavel (een echtpaar wordt beschouwd als een koper)

- of er een akte moet worden opgesteld (moet gedaan zijn voor aankoop)

- of de afstand tot de zee meer dan 500m bedraagt.

Zodra:

- alle documenten (plannen, certificaat van niet-bezwaar van advocaat) er zijn,

- alle betalingsaspecten (manier betalen, munteenheid, datum betaling) zijn afgesproken,

- de  belastingen aan de belastingdienst zijn betaald,

worden de daadwerkelijke verkoopcontracten individueel opgesteld en voor ondertekening voorgelegd. Dan worden de verkoopcontracten bij de notaris ondertekend door beide partijen (of hun gevolmachtigden).

Nu moet ook het restant van de aankoopprijs (grond + huis of alleen grond bij nieuwbouw) worden voldaan. De registratie bij het kadaster vindt plaats als definitief en onherroepelijk bewijs van eigendom.

 

6.  Bouwovereenkomst

Bij nieuwbouw wordt een afzonderlijke bouwovereenkomst afgesloten tussen de aannemer en de opdrachtgever. In de bouwovereenkomst worden een aantal aspecten afgedekt:

·  detailbeschrijving van te bouwen object (o.a. incl. eventuele terrassen, overkappingen, oprit, verwarming, elektriciteitsaansluitpunten, sanitair, tegelwerk, telefoon/internet aansluiting, zwembad, etc)

·  goedkeuringsprocedure

·  aanvang en oplevering bouw

·  betalingsfasen

·  procedure / prijzen voor meerwerk

·  verzekering tijdens de bouw

·  openhaard aanleg

·  keuken  opzet

·  directie/controle procedure

·  etc.

Deze overeenkomst is ook rechtsgeldig zonder vastlegging bij de notaris.    

Indien u geïnteresseerd bent in een voorbeeld van een  kwalitatief, alles dekkend BOUWCONTRACT neem even contact met me op.

 

Ik heb geprobeerd de procedure zo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk te beschrijven.

Natuurlijk kunt u voor de volledige afwikkeling  op de hulp van Eugenios Labropoulos, Dimitrii en Roula Gaitanis en Chris en Mary O’Connor steunen, zodat zij gezamenlijk met u zo snel en eenvoudig mogelijk uw wens kunnen vervullen.

7.  Kosten van aankoop

De kosten voor de aankoop van een woning in Griekenland bedraagt ongeveer 8% van de aankoopsom, hetgeen als volgt is opgebouwd:      
1.       De overdrachtsbelasting:           
De Griekse regering heeft, om economische redenen, de overdrachtsbelasting miv 1-1-2014 teruggebracht van 10% naar 3% van de aankoopprijs. In het algemeen kan men zeggen dat de K.K. met 70%  zijn verlaagd!!!!!           
2.      Advocaat kosten:          
De aanwezigheid van een advocaat is niet meer verplicht en dus kan dat ook de kosten drukken. Wij adviseren niet van de ondersteuning van de advocaat, bij aan- en verkoop, af te zien. Hij dient te waarborgen dat er geen onverwachte claims van anderen kunnen ontstaan in de toekomst. Hij zoekt een aantal zaken uit. Rusten er geen schulden op het onroerend goed? Is de verkoper wel de rechtmatige eigenaar van het huis of van de bouwkavel? Kosten ongeveer 1,5%.
3.       Notariskosten:          
De notaris rekent ongeveer 2% van het aankoopbedrag in de akte.   
4.       De makelaar vraagt een honorarium van 3 a 4% waarvoor de helft voor rekening van de koper komt. Het minimum bedrag voor de koper is €2500.     

Over de kosten  ad. 2, 3 en 4 wordt nog BTW geheven. Dat is momenteel 23%.  

Naast deze directe aankoopkosten dient u een belastingnummer aan te vragen bij een Grieks belastingkantoor en daarna een rekening te openen bij een Griekse bank.

 

Griekse banken verstrekken geen hypotheken aan buitenlanders. 


8.  Jaarlijkse onroerende zaakbelasting
Onroerende zaakbelasting is enkele jaren geleden in Griekenland ingevoerd en wordt berekend op grond van de grootte van het huis en het perceel.

Voor huizen wordt deze belasting berekend op grond van de grootte en de ligging van het huis en het perceel waar het huis op staat. Deze belasting bedraagt voor de meeste vakantiewoningen 3 à 4 euro per bebouwde vierkante meter (een huis van circa 100 m2 betaalt dus jaarlijks 300 à 400 euro aan OZB). De jaarlijkse aanslag voor deze belasting (ENFIA is de Griekse afkorting) kan online worden gedownload via de website van de Griekse belastingdienst. U moet daarvoor beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord, die bij de belastingdienst moet worden aangevraagd. De gemachtigde die in Griekenland uw belastingzaken regelt (meestal een accountant) zal over deze inloggegevens beschikken of kan deze voor u aanvragen.


9.  Erfrecht met een Grieks huis

De Griekse wet schrijft voor dat het recht dat toepassing vindt op erfzaken het recht is van het land van de nationaliteit die de erflater had op het moment van zijn/haar overlijden. Heeft de erflater een dubbele nationaliteit, waaronder de Griekse, dan is het Griekse recht van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat in het geval de erflater op het moment van overlijden de Nederlandse c.q. Belgische nationaliteit had, er in Griekenland het Nederlandse c.q. Belgische erfrecht van toepassing is.

De aanvaarding van de Griekse nalatenschap moet wel via een Griekse notaris worden afgewikkeld en in het Griekse kadaster worden ingeschreven.

 

START

AANBOD

HUIS:
< 150.000
150.000 - 300.000
>300.000
 

KAVEL:
< 100.000
100.000 - 200.000
> 200.000
Koroni-Vasilitsi

Speciale aanbieding

Nieuw aanbod

 

REGIO INFO

Messinia

Koroni

Methoni

Pylos - Romanos

Mani: Stoupa, Kardamilli

BEREIKBAARHEID

NIEUW vs BESTAAND

E-MAIL:
info@droomhuisingriekenland.nl

TEL:  
NL:  0031651147012
GR:  00305984707083

CONTACT